0904 350 350

ROZVOZ V RÁMCI BRATISLAVY

OD PONDELKA DO NEDELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je sRadosťou s.r.o. a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na stránkach nakashu.sk.

KONTAKTNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO

GSM: 0904 350 350

Email: rozvoz@nakashu.sk

ZÁKLADNÉ POJMY

 • Predávajúcim sa v týchto Obchodných podmienkach rozumie spoločnosť sRadosťou s.r.o., so sídlom Wolkrova 1121/25, 85101 Bratislava, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, ood. Sro, vl.č. 121740/B, IČO: 50 868 861, DIČ: 2120576304.
 • Zákazníkom sa rozumie užívateľ donáškovej služby  nakashu.sk. Objednávať si môže tovar zákazník starší ako 18 rokov. Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky zákazníka tovar určený.
 • Miestom určenia sa rozumie miesto určené zákazníkom, na ktoré je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie tovaru, ktorý je súčasťou ponuky prevádzkovateľa na stránke www.nakashu.sk.

SORTIMENT

 • Zoznam tovarov je uvedený na stránkach www.nakashu.sk.
 • Predmetom obchodovania sú alkoholické, nealkoholické nápoje, cigarety a pochutiny a iné.
 • Po individuálnej dohode so zákazníkom je možné dodať tiež tovar, ktorý sa v našej ponuke nenachádza.

CENA

 • Zákazník je povinný oboznámit sa pred nákupom s ponukou a aktuálnymi predajnými cenami tovarov, ktoré sú uvedené na internetových stránkach www.nakashu.sk.
 • Uvádzané ceny sú pre zákazníka konečné a platné k okamihu uzatvorenia objednávky. Dodávatel si vyhradzuje právo aktualizovat cenník bez povinnosti vopred o týchto zmenách informovat zákazníka. Dodávatel nie je platcom DPH.
 • Cena za dovoz nákupu do 30,- Eur je stanovená cenou donášky
 • Cena za dovoz nákupu nad 30,-Eur je zadarmo.

OBJEDNÁVKA A DODÁVKA TOVARU

 • Objednávky sa uskutočňujú na internetovej stránke www.nakashu.sk, telefonickou objednávkou . Tovar je možné objednat len v merných jednotkách uvedených v cenníku. Pri každej objednávke dodávateľ kontaktuje zákazníka telefonicky. V prípade, že objednaný tovar bude vypredaný a dodávateľ nebude schopný objednávku uspokojiť v určenom čase, bude o tejto skutočnosti zákazník vopred informovaný.
 • Objednávka zrealizovaná medzi 19:00 až 07.00 bude spracovaná a doručená od 5 maximálne však do 90 minút.
 • Zákazník bude vopred informovaný o čase dodania tovaru telefonicky. Zákazník je povinný zdržiavať sa v určenom čase na mieste doručenia a prevziať si objednaný tovar. V prípade, že zákazníkovi nevyhovuje určený termín dodania tovaru, je povinný telefonicky kontaktovať dodávateľa za účelom stanovenia nového termínu. Miestom doručenia je považovaný vstupný priestor do budovy bydliska alebo sídla firmy. Tovar sa doručuje v rámci Bratislavy a okolia. V prípade požiadavky na dovoz tovaru mimo Bratislavy, platia individuálne podmienky dohodnuté medzi dodávatelom a zákazníkom.
 • Zákazník je povinný pri prevzatí nákupu skontrolovať množstvo a stav objednaného tovaru. Cena za nákup a doručenie tovaru je platená v hotovosti na mieste doručenia, alebo inak dohodnutým spôsobom.  Zákazník sa zaväzuje prebrať a zaplatiť objednaný tovar. Dodanie tovaru sa realizuje prostredníctvom dobierky. Daňový doklad bude zákazníkovi doručený na základe požiadavky.
 • Pri neprevzatí tovaru má dodávatel právo žiadat poplatok z neakceptovania objednávky vo výške ceny za dodávku tovaru, t.j. 10 EUR plus storno poplatok 5 EUR. Neplatí v prípade uznanej reklamácie.

STORNO OBJEDNÁVKY – Článok 6

 • Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

  6.1 Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 10 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
  a) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
  6.2 Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie, e-mailom uvedeným na internetovej stránke www.air-cleaner.sk, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Zákazník je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša zákazník ako spotrebiteľ. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti sRadosťou s.r.o., a to osobne v sídle spoločnosti sRadosťou s.r.o., alebo zaslaním na adresu sídla predávajúceho alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s predávajúcim, a to do 10 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil, najneskôr však odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť zaslaný alebo odovzdaný spoločnosti sRadosťou s.r.o. s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a obalom. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto Obchodných podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade ak kupujúci nie je schopný vrátiť tovar v pôvodnom stave, alebo jeho hodnota bola znížená kupujúcim, je kupujúci povinný chýbajúcu hodnotu nahradiť v peniazoch, a to spôsobom, ktorý si dohodne s predávajúcim.
  6.3 Ak zákazník odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s touto zmluvou o kúpe tovaru.
  6.4 Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.
  6.5 Spoločnosť sRadosťou s.r.o. sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa zákazník s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu zákazník preukáže, že mu zaslal tovar späť.
  6.6 V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
  a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
  b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
  c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
  d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
  e) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
  6.7 Zákazník odoslaním objednávky predávajúcemu výslovne potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
  6.8 Zákazník berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a zákazníkom uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde zo strany zákazníka k využitiu práva odstúpiť od zmluvy na dodávku tovaru, darovacia zmluva stráca účinnosť a zákazník je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. Za darček je považovaný aj tovar dodaný v symbolickej hodnote, ak je jeho dodanie zákazníkovi prezentované ako darček k tovaru, ktorý zákazník vracia do 10 dní bez udania dôvodu. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť spolu s vráteným tovarom, budú tieto darčeky v ich trhovej hodnote chápané ako bezdôvodné obohatenie zákazníka. Tento bod sa neaplikuje v prípade darčeka, ktorý má formu elektronický obsah.
 • Zákazník má právo stornovať objednávku telefonicky bez udania dôvodu maximálne do 3 minút po objednaní.

PREVÁDZKOVATEĽ SA ZAVÄZUJE

 • Dodať správny druh objednaného tovaru na základe objednávky zákazníka, v určenej cene u a odoslať ju v dohodnutej lehote na miesto určenia, v prípade, že nie je možné zásielku doručiť je prevádzkovateľ povinný informovať zákazníka a dohodnúť ďalší postup, zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou, všestranne chrániť záujmy zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky. Miestom určenia sa rozumie adresa dodania.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • www.nakashu.sk dodržuje pravidlá o ochrane osobných údajov. Zaväzuje sa, že tieto údaje použije len pre zabezpečenie služieb obchodu v nevyhnutnom rozsahu a neposkytne ich bez vedomia zákazníka tretej osobe.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Zákazník svojou objednávkou potvrdzuje, že je oboznámený s obchodnými podmienkami internetového obchodu nakashu.sk a súhlasí s nimi. Zákazník sa zaväzuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.
 • Dodávateľ sa zaväzuje postupovať v súlade so stanovenými obchodnými podmienkami a Obchodným zákonníkom.

Všeobecné obchodné podmienky sú v platnosti od 6. 4. 2020.

Tieto obchodné podmienky  sa riadia podla zákona Slovenskej republiky.

Potvrdenie plnoletosti

Máte 18 a viac rokov?